Warsztat Terapii Zajęciowej „Modrzew" utworzyny został przez Ligę Kobiet Polskich Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki. Powstał w odpowiedzi na potrzeby rodzin z niepełnosparawnymi intelektualnie dziećmi. Po ukończeniu edukacji szkolnej osoby niepełnosprawne znajdują tu możliwość dalszego rozwoju. Dzięki prowadzonym zajęciom aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, nabywają umiejętności zawodowe, rozwijają samodzielność i zaradność osobistą.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest procesem mającym zapewnić osobom niepełnosprawnym godziwe życie, poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności i pożyteczności społecznej.

W warsztacie działa 11 pracowni: poznawania życia, kulinarna, kroju i szycia, plastyczna, introligatorska, WTZ Modrzewstolarstwa lekkiego, haftu i tkactwa, ogrodniczo-ceramiczna, muzyczno- teatralna, gospodarstwa domowego i rękodzielnicza. Zajęcia prowadzone są w 5 - osobowych zespołach przez instruktorów terapii zajęciowej. Wszelkie działania podejmowane w poszczególnych pracowniach, mają oddziaływać na zasadzie korelacji i podporządkowane są głównym celom terapeutycznym: kształtowaniu samodzielności uczestników,  wdrażaniu do podejmowania prostych decyzji związanych z funkcjonowaniem i przewidywaniem ich konsekwencji, utrzymywaniu dyscypliny i braniu odpowiedzialności za swoje postępowanie,            nabywaniu i ćwiczeniu umiejętności dostosowania się do reguł obowiązujących w danym środowisku, wdrażaniu zachowań asertywnych w obliczu konkretnych sytuacji, ćwiczeniu racjonalnego gospodarowania materiałem, narzędziami, czasem pracy i czasem wolnym, trenowaniu umiejętności dokonywania wyborów sytuacyjnych.

Instruktorzy - terapeuci starają się dostosować metody i formy pracy do możliwości podopiecznych, a tym samym wpływają na rozwój ich zainteresowań oraz umiejętności. Uczestnicy, podejmując rolę "pracowników" uczą się zarówno samodzielnego wykonywania zadań, jak i współpracy w zespole, przygotowania i utrzymywania w porządku i ładzie swojego stanowiska, współodpowiedzialności za efekty pracy.

Ważną rolę odgrywa także instruktor zawodu. Pod jego kierunkiem uczestnicy biorą udział w praktykach, dzięki którym mogą sprawdzić się w pracy poza warsztatem, uczestniczą również w zajęciach podczas których uczą się pisania podań o pracę, CV; ćwiczą jak należy zachowywać się i załatwiać sprawy w urzędach i zakładach pracy, jak rozmawiać z pracodawcą; jak szukać ofert w Internecie.

W latach 2005 - 2007 dzięki rehabilitacji społecznej i zawodowej 11 uczestników warsztatu zostało zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy.

Praktyki poza warsztatem odbywały się dotychczas w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osielsku, w Bydgoskiej Spółdzielni Socjalnej Kreatywni oraz w WTZ ModrzewPrzedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym „Apis". Warsztat stale szuka możliwości dodatkowych kursów, szkoleń, stażów. Możemy pochwalić się udziałem uczestników w kilku inicjatywach m.in. organizowanych przez Caritas w ramach Funduszy Europejskich warsztatach „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansa dla osób niepełnosprawnych"; „Niepełnosprawny też potrzebuje skrzydeł"; projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III", w którego ramach odbyły się warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenie podnoszące kwalifikacje „Podstawy obsługi komputera"; w szkoleniu edukacyjnym „Niepełnosprawny pełnosprawny uczestnik ruchu drogowego"; w kursie „ ABC ogrodnictwa" prowadzonym przez Akademię Pro Europa w ramach projektu „Kreatywni nowe możliwości dla osób niepełnosprawnych" oraz w cyklu spotkań w ramach projektu „Wyjść z cienia" zorganizowanym przez Fundację Wiatrak. 3 osoby odbywały staż zawodowy w hurtowni niezmechanizowanych artykułów gospodarstwa domowego Holkap.

Istotne zadanie odgrywa w naszym zespole pedagog. Szczególnie ważne w jego pracy jest stosowanie zasady indywidualizacji w zależności od możliwości oraz potrzeb uczestnika. Praca pedagoga to zadania ogólnorozwojowe, profilaktyczne oraz socjalno bytowe. Współpraca pedagoga z osobami związanymi z ich wychowaniem pozwala na zharmonizowanie i ukierunkowanie postępowania nauczycieli, rodziców i najbliższego otoczenia wychowanka, co ma istotne znaczenie dla wspomnianych oczekiwań rehabilitacyjnych.

Nieocenioną rolę odgrywa także psycholog, którego zadaniem jest rozpoznawanie i łagodzenie trudnych sytuacji, które bezpośrednio dotyczą naszych podopiecznych; choroba, utrata bliskiej osoby, czy inne wydarzenia, które mogą mieć wpływ na spadek formy psychicznej lub fizycznej uczestnika. Zaplanowany sposób działania opiera się na gruntownej znajomości i wspólpracy z środowiskiem rodzinnym podopiecznych. W ten sposób kształtowane są poczucie własnej wartości, wiara w swoje siły, wzajemny szacunek i tolerancja dla innych. Atmosfera życzliwości sprawia, że osoby nieśmiałe, uparte, niechętne do nawiązania kontaktów stają się bardziej radosne, skore do pomocy, otwarte na doświadczenie nowego. W warsztacie dbamy o to, by uczestnicy byli sprawni zawodowo.

Rehabilitacja ruchowa wpływa na rozwój sprawności fizycznej, a udział w zawodach sportowych, turniejach i olimpiadach specjalnych kształtuje w naszych uczestnikach potrzebę rywalizacji, dając satysfakcję z osiągnięć. Edukacja zdrowotna i treningi umiejętności samoobsługowych uczą jak dbać o higienę osobistą i zdrowie. W warsztacie rozwijane są umiejętności szkolne, uczestnicy uczą się jak gospodarować wolnym czasem, przechodzą trening ekonomiczny, prowadzona jest edukacja seksualna.

16f.2015 mOsoby najbliższe, a więc rodzice i opiekunowie uczestników są kolejnym filarem działalności warsztatu. Przez lata staraliśmy się wypracować model wzajemnej współpracy i wsparcia. To rodziny naszych podopiecznych niejednokrotnie nakreślają kierunek podejmowanych i realizowanych wspólnie zadań - od terapeutycznych po wspólne spotkania towarzyskie. Przykładami organizowanych cyklicznie działań są imprezy, kiermasze, ale także prace porządkowe, remonty realizowane przy wsparciu rodziców. Kadra stara się pomagać w rozwiązaniu problemów wychowawczych i zdrowotnych, wspiera w dążeniach do polepszenia sytuacji życiowej. Wyjazdy w miesiącach letnich nad morze, w których biorą udział rodzice oraz terapeuci, dają szansę na wspólną rehabilitację i odpoczynek w pięknych zakątkach naszego kraju. Integrują „warsztatową rodzinę", zacieśniają więzi. Każdy może czuć się częścią całości, w której może liczyć na wzajemną pomoc, w której każdy jest potrzebny.               

Warsztat Terapii Zajęciowej "Modrzew" stwarza warunki do rozwoju psychofizycznego uczestników. Umożliwia im odnalezienie siebie w środowisku ludzi pełnosprawnych, daje szansę na godne życie, a ich rodzinom niesie bardzo konkretną pomoc.

„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej".

(Dz. U. art. 7 z 27 sierpnia 1997r.)