„Organizacja ta zaszczyt kobiecie polskiej przynosi..."
Maria Dąbrowska

Liga Kobiet Polskich jest Stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin ( § 1 Statutu LKP).

Inicjatorką założenia Ligi Kobiet była wybitna działaczka oświatowa i społeczna Izabela Moszczeńska-Rzepecka, urodzona w Rzeczycy na Kujawach w rodzinie ziemiańskiej. lkp2W pracowitym i aktywnym życiu Moszczeńskiej (1864 -1941) poza działaniami na rzecz niepodległości Polski, niemałe znaczenie odgrywała działalność wśród kobiet.

W 1896 roku uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie w Berlinie, na którym wygłosiła referat o pracy społeczno oświatowej kobiet w zaborze rosyjskim.

Działania Ligi zostały uwieńczone sukcesem : rząd Moraczewskiego wydał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, a 28 listopada 1918 r. Dziennik Praw Państwa Polskiego opublikował go. Pierwszy artykuł tego dekretu brzmiał:
„Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa, bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat".

Kobiety polskie uzyskały prawa polityczne w listopadzie 1918 r. Walka o prawne równouprawnienie kobiet została uwieńczona sukcesem. Przyczyniły się do tego tysiące działaczek Ligi Kobiet Polskich.

1913-2013

20 października 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu odbył się Kongres Ligi Kobiet Polskich. Uroczystości Honorowym Patronatem objęła Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. W zjeździe brało udział ponad 350 członkiń . Nasze województwo reprezentowały 54 kobiety.

Członkinie Ligi Kobiet Polskich Kujawsko Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego zostały wyróżnione statuetkami 100 lecia LKP.          Przewodniczącą Zarządu Głównego LKP jest Aldona Michalak.